ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÉS
COOKIE SZABÁLYZAT

1. Adatkezelő

L&P Solutions Kft.
székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/A.
telefonszám: +3618839917
email: info@lpsolutions.hu
Honlap: www.lpsolutions.hu

2. A weboldal használatával kapcsolatban kezelt adatok köre

Weboldal látogatása, kapcsolatfelvétel

Az lpsolutions.hu weboldal használata során a felhasználóktól nem kér személyes adatot. A weboldal meglátogatása esetén a felhasználóknak a weboldalon kattintásra felugró ablakon keresztül lehetőségük van munkatársunkkal email-ben kapcsolatba lépni. Amennyiben a felhasználó cégünk részére emailt küld, cégünk a küldő email címét és az emailben önként megadott személyes adatokat kezeli. A felhasználónak arra is van lehetősége, hogy az említett elérhetőségre emailben elküldje saját önéletrajzát. Ebben az esetben cégünk az önéletrajzban foglalt személyes adatokat kezeli.

Cookie-k (Sütik)

A testre szabott kiszolgálás érdekében cégünk a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a felhasználók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.lpsolutions.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k, analitika

Az lpsolutions.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.lpsolutions.hu üzemeltetője információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Tárolt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, előzőleg meglátogatott oldal A lpsolutions.hu weboldal többek között a Facebook, LinkedIn, DreamJobs oldalairól származó cookie-kat is használ, melyek útján az említett közösségi oldalak tudják saját céljaikra nyomon követni a felhasználókat, általában statisztikai vagy hirdetési célokból. A mérési adatok kezelése és a hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google, a Facebook, a LinkedIn és a DreamJobs szerverei által végzett naplózási és cookie kezelési tevékenységről bővebb információt ezen weboldalak saját adatkezelési tájékoztatóiban talál:

www.facebook.com/about/privacy
www.google.com/intl/hu/policies/privacy
www.linkedin.com/legal/privacy-policy
www.dreamjobsna.com/privacy-policy


3. A weboldal használatával kapcsolatban megszerzett személyes adatok kezelésének célja:

Emailben történő kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

A felhasználó által a weboldalon megjelenő emailes kapcsolatfelvételi lehetőség használata során a kapcsolatfelvétel tárgyát képező kérdésekben, ügyekben a felhasználók kérdéseinek megválaszolása, az általuk felvetett esetleges problémák kezelése és az emailben hivatkozott ügynek megfelelő kapcsolattartás, illetve ügyintézés.

Amennyiben a felhasználó önéletrajzot is küld, az önéletrajzban szereplő személyes adatok kezelésének célja a felhasználó szándékától függően a következő lehet:
  • egy konkrét pozícióra való jelentkezés során az adatkezelés célja a kiválasztási folyamat során történő adatkezelés,
  • amennyiben a felhasználó konkrét pozíciótól függetlenül bármilyen jövőben megnyíló pozícióra történő kiválasztás, vagy cégünk adatbázisában való rögzítés céljából küldi el önéletrajzát, az önéletrajzot abból a célból kezeljük, hogy amennyiben olyan nyitott pozícióról szerzünk tudomást, mely a felhasználót érdekelheti, ezzel kapcsolatban a felhasználóval kapcsolatot tartsunk és a kiválasztás céljából az adatait kezeljük.


A nyitott pozíciókra való jelentkezéssel kapcsolatban és annak kapcsán, hogy a felhasználó/pályázó alkalmas-e az adott pozícióra, a felhasználó által megadott adatok alapján hozunk majd döntést. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy az önéletrajzban olyan információkat adjon meg, amelyekről úgy gondolja, hogy szükségesek ahhoz, hogy a jelentkezését elbíráljuk (Önkéntes Információk). Az önéletrajza, illetve az Önkéntes Információ, amelyet a részünkre a jelentkezése kapcsán megad, különleges személyes adatokat tartalmazhat, mint például adatok, amelyek faji, etnikai, politikai, vallási vagy filozófiai hovatartozással, vagy szakszervezeti tagsággal kapcsolatosak, egészségügyi állapottal, szexuális élettel, illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok. Amennyiben Ön ilyen természetű adatokat ad meg részünkre, azokat csak annyiban vehetjük figyelembe a jelentkezésével kapcsolatos döntésünk meghozatalkor, amennyiben Ön egy külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy ezen különleges adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárolhassuk és felhasználhassuk.

Cookie

A cookie-k használatának célja:

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait;
  • személyre szabott hirdetések megjelenését biztosítják;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.


4. Az adatkezelés jogalapja, adatkezelés időtartama:

Kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés jogalapja

Amennyiben a felhasználó a weboldalon kapcsolatfelvételt kezdeményez, ez egyben hozzájárulásnak minősül arra vonatkozóan, hogy cégünk a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügy elintézéséhez szükséges, a felhasználó által megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügy elintézéséig kezelje. Jogszabály bizonyos ese-tekben lehetővé teheti, hogy a megadott adatokat cégünk a felhasználó hozzájárulása hiányában is kezelje (pl. jogi igények érvényesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben.)

Önéletrajz beküldés kapcsán történő adatkezelés jogalapja

Felhívjuk figyelmét, hogy önmagában az önéletrajz beküldését nem tudjuk akként értékelni, hogy hozzájárul az abban foglalt adatok kezeléséhez, ezért kérjük, hogy azt minden esetben egy kifejezett hozzájárulás útján erősítse meg, melyet megtehet az önéletrajz elküldésével egyidejűleg egy kísérő emailben, vagy az önéletrajz cégünk általi átvételét igazoló levelünkre emailben küldött válasz útján.

A hozzájárulás önkéntes. Hozzájárulás nélkül ugyanakkor nem lesz lehetséges számunkra, hogy kezeljük valamennyi adatot, amelyeket a felhasználó jelentkezése tartalmazott, avagy, hogy a felhasználó jelentkezésével érintettől eltérő pozíciókkal kapcsolatos döntések során is figyelembe vehessük azokat.

Amennyiben a felhasználó visszavonja a hozzájárulását, a vonatkozó adatok kezelését haladéktalanul befejezzük és az adatokat töröljük, kivéve, ha létezik másik jogalap a kezelésükre. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerű marad. Tájékoztatjuk, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor jogszabályi előírás miatt az adatok törlése helyett az adatokhoz való hozzáférés vagy az adatkezelés korlátozható.

Amennyiben nem tudunk Önnel munkaviszonyt létesíteni, az elutasító döntés meghozatalától számított 3 évig tartó időtartamra a megadott adatait tároljuk. A tárolás a kiválasztási folyamattal és az ahhoz kapcsolódó döntéshozatallal kapcsolatban felmerülő jogi igények érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben jogi igények merülnek fel, az adatok a kapcsolódó hatósági/bírósági eljárások tartama alatt, illetve az esetleges egyezségkötésig kerülhetnek kezelésre.

Ezen tárolási időtartamtól való eltérés esetén, amennyiben Ön úgy kívánja, hogy a jelentkezését más jövőbeli pozíciók esetében is figyelembe vegyük, lehetősége van egy külön nyilatkozatban hozzájárulni adatainak az elutasító döntés meghozatalától számított negyvennyolc (48) hónapig történő kezeléséhez. Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, és egy, a képességeinek megfelelő másik pozíció megnyílik ezen időszakon belül, erről értesítjük majd.

Képzéshez kapcsolódó jelentkezési űrlap kitöltésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: az Adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban képzéseire való jelentkezéssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljából kezeli. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat ettől eltérő célokra nem használja fel. A jelentkezés leadásának feltétele, hogy a kitöltő nyilatkozzon az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az abban foglaltak elfogadásáról. A jelentkezési lap kitöltése során rögzített személyes adat Adatkezelő általi kezeléséhez az Érintett önkéntes hozzájárulása szükséges.

Kezelt adatok:

az Érintett neve;
az Érintett e-mail címe;
az Érintett telefonszáma;
az Érintett által választott képzés.


Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez: A személyes adatok nem kerülnek továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama:
A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél teljesüléséig kapcsolattartásra, illetve – amennyiben az Érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja – a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indok nélkül jogosult visszavonni az 5. pontban leírtak szerint.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Egyik sem történik az adatkezelés során.

Adatfeldolgozás: Adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy személyes adataik továbbítására nem kerül sor.
Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítéséért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.

Cookiek

Ideiglenes cookie-k

Egyes cookie-k a weboldal használatához elengedhetetlenek, ezek használata nélkül ugyanis a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés akadályozottá válik, ezért ezen esetekben a cookiek kezelése a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekén alapul. Az ilyen típusú cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Tartós cookie-k

Ezen cookie-k a webes kereső beállításától függően hosszabb ideig (általában 1 évig) vagy a felhasználó általi törlésig az eszközön maradnak. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

A lpsolutions.hu weboldal meglátogatása során a weboldalon található cookie figyelmeztetésen található ELFOGADOM gomb megnyomásával adhatja meg hozzájárulását a tartós cookiek használatához, valamint itt testre szabhatja az egyéb cookie beállításokat, például azt, hogy hozzájárul-e reklámcélú cookie-k használatához.

5. Címzettek (illetve címzettek kategóriái), harmadik országba történő adattovábbítás

A weboldal használatával kapcsolatban cégünk tudomására jutott személyes adatokat cégünk harmadik személy részére, így különösen külföldre nem továbbítja.

A lpsolutions.hu weboldalon található logók, illetve linkek segítségével a felhasználók eljuthatnak az alábbi alkalmazásokhoz, közösségi oldalakra, illetve álláskereső portálokra.

Googlemaps
Facebook,
LinkedIn,
Dreamjobs


Ezen alkalmazások használatával kapcsolatban cégünk nem kezel személyes adatot. A hivatkozott közösségi oldalak, illetve álláskereső portálok általi adatkezelésre a saját adatkezelési szabályaik vonatkoznak.

6. Jogok, jogorvoslat

a) Ön bármikor jogosult arra, hogy cégünktől (az 5.d. pontban foglalt elérhetőségeken) kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályok által biztosított esetekben azok törlését.

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok bizonyos esetekben előírják, illetve lehetővé teszik az adatoknak a cégünk általi további kezelését az adatkezelés törlésére vonatkozó kérelem esetén is.

b) Kezelt adatok korlátozása: A felhasználó jogosult arra, hogy cégünk a felhasználó kérésére korlátozza személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(i) a felhasználó vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

(ii) az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(iii) cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) a felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy cégünk jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos érdekeivel szemben).


c) Adathordozhatósághoz való jog: A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a felhasználó által cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt cégünk akadályozná.

d) A felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, hátrányos következmények nélkül visszavonja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

telefonszám: +3618839917
email: info@lpsolutions.hu

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos esetekben a jogszabály előírja, illetve lehetővé teszi, hogy cégünk a hozzájárulás visszavonása ellenére tovább kezelje a felhasználó személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

e) Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) előtt panasszal élhet, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartoznak. A per – a felhasználó választása szerint – az általános illetékességi szabályokon túlmenően a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.